Dr. Otto von Feigenblatt confers Dr. Muhamet Malo the Lifetime Achievement Award from President Obama

img_5351img_5354

vleresim-muhamet-malos

Dr. Otto von Feigenblatt, US Academician, High Commissioner for World Peace of Diplomatic Mission Peace and Prosperity confers Dr. Muhamet Malo, Albanian Philanthropist, Honorary Ambassador of Diplomatic Mission  Peace and Prosperity, the Lifetime Achievement Award from US President Barack Obama, during a ceremony held in Dajti Tower Belvedere, Tirana, Albania.

The President’s Lifetime Achievement Award was conferred to Dr. Muhamet Malo with the motivation: 

“With grateful recognition the Corporation for National and Community Service and the office of the President of the Unites States honors Shefki Hysa with the President’s Lifetime Achievement Award for their lifelong commitment to building a stronger nation through volunteer service.”  President Barack Obama, 2016  

The award was accompanied with e letter from President Obama as follows: 

Congratulations on receiving  the President’s Volunteer Service Award, and thank you for helping to address the most pressing needs in your community and our country.

In my Inaugural Address, I stated that we need a new era of responsibility – a recognition on the part of every American that we have duties to ourselves, our Nation, and the world. These are duties that we do not grudgingly accept, but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit than giving our all to a difficult task. Your volunteer service demonstrates the kind of commitment to your community that moves America a step closer to its great promise.

Our nation faces the most challenging economic crisis in a lifetime. We will only renew America if we all work together. Individuals, the private sector, and government must combine efforts to make real and lasting change so that each person has the opportunity to fulfill his or her potential.

While government can open more opportunities for us to serve our communities, it is up to each of us to seize those opportunities. Thank you for your devotion to service and for doing all you can to shape a better tomorrow for our great Nation.

President Barack Obama

 

Urime për marrjen e Çmimit të Shërbimit Vullnetar të Presidentit, dhe ju falënderoj për ndihmën tuaj në adresimin e nevojave më të ngutshme në komunitetin tuaj dhe vendin tonë.

Në fjalën time përshëndetëse e kam deklaruar se ne kemi nevojë për një epokë të re përgjegjësie – një pranim nga ana e çdo amerikani që kemi detyra për veten tonë, Kombin tonë dhe botën. Këto janë detyrat që ne nuk i pranojnë me pahir, por më tepër i marrim me kënaqësi, të vendosur në dijeninë se nuk ka asgjë më të kënaqshme për shpirtin sesa ti japim gjithçka tonën një detyre të vështirë. Shërbimi juaj vullnetar tregon llojin e angazhimit për komunitetin tuaj që e çon Amerikën një hap më afër premtimit të saj të madh.

Vendi ynë përballet me krizën më të vështirë ekonomike gjatë gjithë jetës. Ne do ta rinovojmë Amerikën, vetëm nëse ne të gjithë punojmë së bashku. Individët, sektori privat, dhe qeveria duhet të bashkojnë përpjekjet për të bërë ndryshime reale dhe të përhershme në mënyrë që çdo njeri të ketë mundësi të përmbushë potencialin e tij apo të saj.

Ndërkohë që qeveria mund të hapë më shumë mundësi për ne për ti shërbyer komuniteteve tona, kjo varet nga secili prej nesh për të kapur këto mundësi. Faleminderit për përkushtimin tuaj ndaj shërbimit dhe që bëni gjithçka që mundeni për të krijuar një të nesërme më të mirë për Kombin tonë të madh.

President Barack Obama

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s